Regulamin serwisu

Informacje ogólne

Definicje

Serwis - serwis internetowy Tulipano.pl
Regulamin - regulamin Serwisu
Administrator - zarządzający Serwisem - firma 2pi.pl
Firma - firma prowadząca działalność gospodarczą z jednej z branż ślubnych, które objęte są w Serwisie, korzystająca z Serwisu
Para - osoba prywatna zainteresowana organizacja ślubu korzystająca z Serwisu
Użytkownik - Firma lub Para
Właścicielem Serwisu jest Administrator.

Regulamin

Rozpoczęcie korzystania z Serwisu, a w szczególności logowanie do niego oznacza pełną akceptację poniższego Regulaminu. Jeśli Regulamin ulegnie zmianie, Administrator będzie o tym informował w wyraźnym miejscu na łamach Serwisu.

Cel Serwisu

Serwis ma na celu udostępnianie danych adresowych firm świadczących usługi z ogólnie pojętej branży ślubnej. Dane udostępniane są osobom pragnącym zorganizować ślub w celu ułatwienia im tego zadania. Serwis ma ułatwiać interakcję między tymi dwoma grupami.

Publikowane informacje mają wyłącznie charakter informacyjny. Za treść informacji wprowadzanych przez użytkowników Administrator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności ich prawdziwości, aktualności i istnienia ogłoszeniodawcy. Jednakże ma prawo do ich edycji i usunięcia jeśli będą naruszały obowiązujące prawo, Regulamin lub zasady dobrego smaku.

Warunki korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie i logowanie się do Serwisu jest dobrowolne. Każdorazowe zalogowanie do Serwisu oznacza akceptację Regulaminu w aktualnym brzmieniu.
 2. Pełne korzystanie z Serwisu możliwe jest po rejestracji w Serwisie i zalogowaniu. Serwis przewiduje dwa rodzaje kont: konto dla firm świadczących legalnie usługi z ogólnie pojętej branży ślubnej oraz osób prywatnych pragnących zorganizować ślub. Zakładanie i korzystanie z kont przez Użytkowników w zakresie podstawowym jest bezpłatne. Administrator zastrzega sobie jednocześnie możliwość wprowadzeniu dodatkowych usług odpłatnych zgodnie z cennikiem reklamowym.
 3. Od osób prywatnych nie są wymagane ani nie są zbierane dane które mogą być uznane za dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. W przypadku kont firmowych wymagane jest podanie pełnej i zgodnej ze stanem faktycznym informacji teleadresowej.
 4. Użytkownik zgadza się na otrzymywanie informacji handlowej dystrybuowanej przez Administratora. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do przesyłania tego typu informacji nie częściej niż cztery razy w miesiącu. Niezależnie do tego Administrator zastrzega sobie prawo do informowanie o nowościach, zmianach oraz ew. wystawianych dowodach księgowych.
 5. Każdy z Użytkowników może w dowolnym momencie, na własne żądanie zrezygnować z korzystania z Serwisu. Jego profil może na jego prośbę zostać usunięty przez Administratora.
 6. Użytkownik zamieszczając fotografie i treści w Serwisie oświadcza że: a) posiada wszelkie prawa, w tym zgodę osób trzecich na publikację zdjęć w Serwisie, b) fotografie i teksty związane są z tematyką ślubną c) udziela Administratorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo zgody na publikowanie zdjęć i treści w Serwisie d) publikowane przez Użytkownika zdjęcia i teksty nie narusząją praw osób trzecich e) nie ma prawa żądać ich usunięcia w momencie usuwania konta z Serwisu.
 7. Użytkownik może mieć tylko jedno konto w Serwisie. Naruszenie tego punktu, w razie wykrycia spowoduje zablokowanie wszystkich kont Użytkownika (również płatnych). Posiadanie ew. większej ilości kont wymaga każdorazowo pisemnej zgody Administratora.
 8. Jeśli Użytkownik dopuści się łamania Regulaminu lub działania na szkodę Serwisu, Administrator ma prawo do natychmiastowego zawieszenia lub usunięcia konta Użytkownika.
 9. Wszelkie usługi Serwisu mogą być czasowo wyłączane lub ograniczane, zgodnie z decyzja Administratora.
 10. Korzystanie z pewnych dodatkowych funkcji Serwisu może być odpłatne, o czym Użytkownik zostanie wyraźnie poinformowany.
 11. Administrator nie zwraca środków pieniężnych wniesionych tytułem korzystania z dodatkowych odpłatnych funkcji Serwisu, chyba że z winy Administratora opłacona usługa nie działa w sposób poprawny.
 12. W przypadku rezygnacji przez Użytkownika z płatnej usługi przed końcem okresu abonamentowego lub w przypadku usunięcia lub zablokowania konta Użytkownika w związku z łamaniem Regulaminu, Administrator nie jest zobowiązany do pozostałej części kwoty abonamentu.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo do stosowania okresowych promocji na oferowane usługi odpłatne.
 14. Wprowadzanie i publikowanie niektórych ogłoszeń może być odpłatne o czym użytkownik zostanie wyraźnie i wcześniej poinformowany.
 15. Ostateczna decyzja o publikacji wprowadzanych przez Użytkownika informacji należy zawsze do Administratora, a publikacja tych informacji może być zawieszona do momentu zatwierdzenia jej przez Administratora.
 16. Administrator zastrzega sobie prawo do moderowania wprowadzanych przez Użytkowników treści jeśli będą naruszały obowiązujące przepisy prawa, Regulamin lub zasady współżycia społecznego.
 17. Jeśli odmowa publikacji będzie dotyczyła informacji, ogłoszeń wprowadzanych przez Użytkownika odpłatnie, Administrator zwróci Użytkownikowi wniesioną opłatę po potrąceniu kosztów manipulacyjnych zwrotu.
 18. Niedozwolone jest umieszczanie na łamach Serwisu treści niezgodnych z prawem, treści nawołujących do dyskryminacji, wulgaryzmów, profanacji, treści nieprzyzwoitych, treści naruszających dobra osobiste lub prawa podmiotowe innych osób lub podmiotów, treści stanowiących formę karalnego przestępstwa, jak i zawierających treści zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności niezgodnej z prawem. Zabrania się również rozsyłania spamu i innej niezamówionej informacji handlowej.
 19. Użytkownicy mają prawo do zgłaszania problemów i uwag w funkcjonowaniu Serwisu. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia ich w najkrótszym możliwym czasie.
 20. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji konta Użytkownika i wprowadzanych przez niego danych jeśli tego będzie wymagało przywrócenie poprawnego funkcjonowania Serwisu.
 21. Regulamin może być w każdej chwili zmieniony przez Administratora o czym użytkownicy zostaną poinformowania w sposób wyraźny na łamach Serwisu.
 22. W przypadku zmian, Użytkownik powinien się z nimi zapoznać przez zalogowaniem do Serwisu. Zalogowanie do Serwisu oznacza akceptację Regulaminu w aktualnej formie. W przypadku braku akceptacji Regulaminu, Użytkownik powinien powiadomić o tym Administratora. Oświadczenie o braku akceptacji nowej wersji Regulaminu pociąga za sobą konieczność usunięcia konta Użytkownika z Serwisu.
 23. Administrator nie odpowiada za ewentualne interakcje Użytkowników w świecie rzeczywistym.
  Administrator nie odpowiada za autentyczność wprowadzanych przez Użytkowników danych.
 24. Administrator dołoży wszelkich starań aby Serwis działał w sposób poprawny i nieprzerwany. Jednak nie może tego zagwarantować, oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu spowodowane siłą wyższa lub niedozwoloną interwencją osób trzecich.
 25. Administrator zastrzega sobie prawo do tymczasowego wyłączenia Serwisu lub części Serwisu w celu wprowadzania ulepszeń, przeprowadzania prac konserwacyjnych czasami bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników. Jednocześnie zastrzega ograniczyć takie przerwy do niezbędnego minimum.
 26. Administrator zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia usług, w tym płatnych, bez dalszych konsekwencji cywilno-prawnych, Użytkownikóm dopuszczającym się nagminnego łamania Regulaminu.
 27. Administrator poleca używanie tzw. trudnych haseł do ochrony kont Użytkowników, jednocześnie nie bierze odpowiedzialności za ew. przejęcia kont przez osoby trzecie.
 28. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie przez osoby trzecie treści publikowanych przez użytkowników na łamach Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych, gdyż Administrator nie ma możliwości uniemożliwienia tego typu działań. Niemniej wprowadzane zdjęcia są oznaczane w celu ochrony przed tego typu praktykami.
 29. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych wprowadzonych do Serwisu przez Użytkowników, spowodowanych awarią sprzętu, problemami łącz internetowych, działaniem osób trzecich lub siły wyższej i zdarzeń losowych.

 Ostatnia modyfikacja: 26.02.2010

Zabronione jest bez wyrażonej na piśmie zgody Administratora: kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie w całości lub fragmentach zawartości Serwisu zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).